Liên hệ – Phòng TCHC

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
NHÀ A1, A2 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633.822246
Fax: 02633.823380 
Email: phongtchc@dlu.edu.vn