Liên hệ – Phòng QLCL

Phòng Khảo thí Kiểm định

Địa chỉ: Nhà A1, Trường Đại học Đà Lạt. Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: (+84)263.3822.246 – Fax: (+84)263.3823380

Email: phongkhaothi_kiemdinh@dlu.edu.vn

Website: http://pktkd.dlu.edu.vn