Liên hệ – Phòng Thanh Tra

PHÒNG THANH TRA

NHÀ A1 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

SỐ 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng

E-mail: phongthanhtra@dlu.edu.vn

Website: www.ptt.dlu.edu.vn