Lâm Đồng: Triển khai thực hiện công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo trường Tỉnh Lâm Đồng

UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 5588/UBND-VX3 ngày 06/8/2021 về việc triển khai thực hiện công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm thông tin tại: https://lamdong.gov.vn/HOME/news/hotnews/SitePages/Lam-Dong-Trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-1068CD-TTg-ngay-0582021-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.aspx