Lâm Đồng: hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân địa phương hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố

Phòng chống dịch Covid -19 Thông báo trường Tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 1.500.000đ đối với người dân địa phương hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg

Thực hiện hế hoạch số 6137/UBND-NC của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xa hội để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 28/8/2021, Sở Lao động Thương bình và Xã hội đã ban hành văn bản số 874/SLĐTBXH–VL về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 1.500.000đ đối với người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

1. ĐỐI TƯỢNG: Là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ: Người dân Lâm Đồng hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực sự gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà người thân đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng gặp khó khăn khăn, không có điều kiện để hỗ trơ cho người thân đang sinh sống tại các khu vực trên.

3. ĐỊNH MỨC VÀ HÌNH THỨC HỖ TRỢ:

– Định mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng/người). Mỗi người được hỗ trợ một lần.

– Hình thức hỗ trợ: Số tiền được chi trực tiếp đến người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trừ trường hợp không có người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng thì chi hỗ trợ qua số ngân khoản tài khoản đăng ký trong hồ sơ đề nghị).

4. THỜI GIAN HỖ TRỢ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

– Thời gian duyệt và chi trả: Liên tục cho đến 20 tháng 9 năm 2021.

5. PHƯƠNG THỨC XÁC MINH ĐỐI TƯỢNG: Công dân đề nghị hỗ trợ phải có Giấy tờ chứng minh là công dân của tỉnh Lâm Đồng và Giấy chứng minh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó:

– GIẤY TỜ TÙY THÂN CHỨNG MINH LÀ CÔNG DÂN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG: Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Sổ Hộ khẩu được cấp trước ngày 01/7/2021 tại tỉnh Lâm Đồng hoặc Giấy khai sinh (đối trẻ em)…

– GIẤY TỜ CHỨNG MINH VIỆC ĐANG SINH SỐNG TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ: Để thuận lợi cho công dân trong việc xác nhận chỉ cần một trong những giấy tờ sau: Giấy tạm trú hoặc xác nhận của đơn vị hành chính/công an/đoàn thể địa phương cấp xã nơi đang tạm trú; xác nhận nhân sự của cơ quan/đơn vị nơi đang công tác, làm việc, lao động; Sổ khám chữa bệnh; Thẻ bảo hiểm y tế; Giấy mời hoặc giấy xác nhận tiêm phòng Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền; Kết quả kiểm nghiệm SARS-COV-2 có sự xác nhận của cấp có thẩm quyền; Hợp đồng thuê nhà có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương; phiếu đi chợ; sổ học bạ (đối với trẻ em) …

Với các TỜ GIẤY CÓ TÍNH CHẤT TẠM THỜI (kết quả xét nghiệm, giấy mời, giấy xác nhận tiêm phòng, phiếu đi chợ, …) phải ĐƯỢC CẤP SAU NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2021.

6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

BƯỚC 1: Công dân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, điền thông tin theo (theo mẫu số 01 HTCD) và gửi cho người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú kèm theo giấy tờ chứng minh đang hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng nộp hồ sơ hỗ trợ tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

BƯỚC 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận thông tin của công dân, rà soát, thẩm định và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của các đại diện tổ chức chính trị – xã hội (theo mẫu số 02-HTCD) kèm theo thông tin (mẫu số 01-HTCD) và giấy tờ liên quan gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

BƯỚC 3: UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách công dân (theo mẫu số 03-HTCD) trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội); đồng thời tạm ứng kinh phí chi hỗ trợ theo quy định.

BƯỚC 4: Sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND cấp tỉnh, Sở Tài chính chuyển kinh phí cho UBND cấp huyện. UBND cấp huyện tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng trong qua trình thực hiện việc chi trả, đảm bảo chi trả đúng chế độ và đối tượng theo quy định.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo