Lâm Đồng có 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân – Khóa X

Tin tức của Trường

[Nguồn: Cổng hành chính công tỉnh Lâm Đồng]

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 20 NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) nhận phiếu bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh tư liệu