Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2019

Kết quả NCKH Sinh viên

Bìa: Bia.pdf

Quyết định: Quyết định 282-QĐ-ĐHĐL.pdf

Tiểu Ban 01: Tiểu ban 1 CNTT-Vật Lý – Kỹ thuật Hạt nhân.pdf

Tiểu Ban 02: Tiểu ban 2 Sinh học – Nông lâm.pdf

Tiểu Ban 03: Tiểu ban 3 Hóa học – Môi trường và Tài nguyên.pdf

Tiểu Ban 04: Tiểu ban 4 Khoa học Xã hội Nhân văn.pdf

Tiểu Ban 05: Tiểu ban 5 Luật học.pdf

Tiểu Ban 06: Tiểu ban 6 Sư phạm – Ngoại ngữ.pdf