Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Thông báo khoa học quốc tế

Thông báo về kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021:
đề tài NCKH cấp bộ 2021.pdf