Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Kiểm định CLGD

Theo Quyết định số 110/QĐ-TTKD ngành 07/10/2022 của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 05 ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Đà Lạt đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành gồm:

  • Ngành Công tác xã hội
  • Ngành Đông phương học
  • Ngành Luật
  • Ngành Ngôn ngữ Anh
  • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành CÔNG TÁC XÃ HỘI đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có giá trị đến ngày 06/10/2027.

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành,
có giá trị đến ngày 06/10/2027.

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành LUẬT đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có giá trị đến ngày 06/10/2027.

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành NGÔN NGỮ ANH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có giá trị đến ngày 06/10/2027.

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành,
có giá trị đến ngày 06/10/2027.