Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của AUN-QA năm 2022

Kiểm định CLGD

Theo thông báo chính thức từ đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), 03 ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Đà Lạt đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA gồm:

  • Ngành Quản trị kinh doanh
  • Ngành Công nghệ sinh học
  • Ngành Nông học
Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
theo tiêu chuẩn của AUN-QA, có giá trị đến ngày 01/01/2028.

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
theo tiêu chuẩn của AUN-QA, có giá trị đến ngày 01/01/2028.

Giấy chứng nhận chương trình đào tạo ngành NÔNG HỌC đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
theo tiêu chuẩn của AUN-QA, có giá trị đến ngày 01/01/2028.