KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA

Hoạt động chung - TT

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhằm đổi mới và nâng cao vai trò của công tác thanh tra trong hoạt động của nhà trường, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức tập huấn về công tác thanh tra cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường 

Kế hoạch tập huấn như sau:

1. Thời gian: 8h00, sáng thừ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2016

2. Địa điểm: Phòng họp A11 Trường Đại học Đà Lạt

3. Thành phần: Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí phụ trách tham dự

4. Nội dung:

a/ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm  2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở  giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

b/ Thanh tra hành chính và đẩy mạnh thanh tra nội bộ trong trường đại học: Kế hoạch thanh tra, hình thức thanh tra, quyết định và kết luận thanh tra…

c/ Thanh tra thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2015-2016

5. Tổ chức thực hiện:

– Phòng Thanh tra chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức tập huấn, liên hệ với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tư  vấn về nội dung tập huấn trình Ban Giám hiệu phê duyệt; chuẩn bị nội dung tập huấn và phân công báo cáo viện, in ấn tài liệu (nếu có) phục vụ công tác tập huấn.

– Phòng Thanh tra phối hợp với Phòng Quản trị chuẩn bị cơ sở  vật chất: phòng họp, trang trí phục vụ cho tập huấn…

– Phòng tài chính chuẩn bị kinh phí cho tập huấn.

Kế hoạch này thay cho giấy mời. Ban Giám hiệu đề nghị tất cả các cá nhân và đơn vị liên quan chấp hành nghiêm chỉnh.

Tập tin đính kèm:  KH tap huan cong tac thanh tra.pdf

                                ND tap huan cong tac thanh tra.pdf