Kế hoạch khảo sát Sơ bộ Cấp Chương trình đào tạo

Hoạt động chung - QLCL Kiểm định CLGD

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SƠ BỘ CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI, ĐÔNG PHƯƠNG HỌC, LUẬT, NGÔN NGỮ ANH, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT (Theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT)