Hướng nghiên cứu

Nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Đà Lạt cũng như đa số các trường đại học trên thế giới là đào tạo nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội. Trong 55 năm xây dựng và phát triển, ở bất cứ giai đoạn nào công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường cũng được chú trọng song song với công tác đào tạo.

Thời kỳ 1958 – 1975 khi trường mang tên Viện Đại học Đà Lạt, việc nghiên cứu khoa học chủ yếu tập trung vào nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ giảng dạy. Kết quả nghiên cứu của giáo chức cơ hữu chủ yếu được công bố trên các ấn phẩm nội bộ của nhà trường như: tạp chí Tri thức, tạp chí Sử – địa,…

Từ năm 1976 đến nay công tác nghiên cứu khoa học nhìn chung phát triển đồng thời với quá trình mở rộng quy mô đào tạo và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước là nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

Giai đoạn 1976 – 1985 công tác nghiên cứu khoa học của trường dù sao cũng còn hạn chế. Đây là giai đoạn mà đội ngũ giảng viên đa số mới tốt nghiệp đại học từ các trường đại học trong nước và nước ngoài đến nhận công tác. Vì vậy mục đích của công tác nghiên cứu khoa học tập trung vào việc bồi dưỡng cán bộ trẻ và phục vụ biên soạn giáo trình.

Từ năm 1986 trở đi, trên tinh thần chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI bức tranh về đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường ngày một khởi sắc. Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên được các thế hệ lãnh đạo chú trọng, xem đó là một hoạt động quan trọng của nhà trường. Định hướng nghiên cứu khoa học được đề ra cụ thể cho các khoa, ngành đào tạo như nghiên cứu ứng dụng (các khoa Toán học, Vật lý), nghiên cứu chuyển giao công nghệ (các khoa Hóa học, Sinh học, Nông lâm), nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên khu vực Tây Nguyên (Khoa Sinh học), nghiên cứu văn học dân gian và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (khoa Ngữ văn), nghiên cứu lịch sử địa phương, dân tộc học khu vực Tây Nguyên (khoa Lịch sử),… Nhiều hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tỉnh, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước và nước ngoài được ký kết thực hiện.