Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên ứng dụng Google Meet và hệ thống LMS của Trường Đại học Đà Lạt

Hoạt động chung - CTSV Tin tức của Trường

Các bạn sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau để tham gia các lớp học trực tuyến trên ứng dụng Google Meet và hệ thống LMS của Trường Đại học Đà Lạt.