Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid tại các cơ sở giáo dục đại học

Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid -19 Tin tức của Trường

Trường Đại học Đà Lạt chung tay cùng cả nước!

Hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để góp phần phòng, chống dịch Covid-19 lây lan!

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid tại các trường THPT và cơ sở giáo dục đại học
Thông điệp 5K phòng, chống dịch Covid