Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Đọc bài viết chi tiết tại: http://baolamdong.vn/chinhtri/202106/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-3061511/index.htm