Hội nghị Tổng kết thi đua năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2021 -2022 của Cụm thi đua số 6

Tin tức của Trường

     Vào chiều ngày 29/09/2021, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ của Cụm thi đua số 6 năm học 2021-2022 đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì.

     Cụm thi đua số 6 gồm 9 đơn vị là các cơ sở giáo dục đại học, gồm: Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học Kiên Giang; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên; Trường Đại học Việt Đức; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Tây Bắc. Trong năm học 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân công Trường Đại học Đà Lạt làm Cụm trưởng, Trường Đại học Hà Nội làm Cụm phó.

     Hội nghị năm nay có sự tham dự của Bà Ngô Thị Thu Hương, chuyên viên chính Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện của 9 cơ sở giáo dục đại học trong Cụm. Về phía Trường Đại học Đà Lạt có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng cùng đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính.

     Hội nghị đã thông qua báo cáo tổ chức triển khai hoạt động của Cụm và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021. Trong năm học vừa qua, Cụm thi đua số 6 đã trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị thành viên; đoàn kết – hỗ trợ nhau cùng phát triển. Cụm thi đua số 6 đã hoàn thành tốt các tiêu chí thi đua theo 9 nhiệm vụ gồm: (1) Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị; (2) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho sinh viên, đảm bảo an toàn trường học; (4) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý; (6) Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở đào tạo; (7) Hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo; (8) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo; (9) Phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

     Với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, 100% các đơn vị thành viên đều hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

     Hội nghị cũng đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học 2021 – 2022, với một số đề xuất như: Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trọng dạy và học” trong ngành giáo dục; Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua; Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có tính đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Trường thành viên; Hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua khen thưởng; Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng các quy trình làm việc khoa học vào công tác thi đua, khen thưởng của các Trường thành viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng;…

     Hội nghị cũng đã tiến hành chấm điểm, bình xét thi đua năm học 2020-2021, kết quả: Trường Đại học Đà Lạt được đề xuất nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Đồng Tháp được đề xuất nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Trong năm học 2021 – 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công Trường Đại học Hà Nội làm Cụm trưởng và Trường Đại học Quy Nhơn làm Cụm phó.

Phòng Tạp chí và Truyền thông