Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2021

Hoạt động chung - QLKH-HTQT

     Trong hai ngày 11 và 12/11/2021, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2021 theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác nghiên cứu khoa học của Trường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biễn phức tạp. Đây là một trong những hoạt động khoa học tiêu biểu được Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hằng năm nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ, các ý tưởng về tất cả các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội,..

     Hội nghị khoa học thường niên năm 2021 của Trường Đại học Đà Lạt có tổng cộng 72 nghiên cứu khoa học được báo cáo tại mười tiểu ban: Hóa học (11 đề tài); Nông lâm – Sinh học – Môi trường (09 đề tài); Vật lý – Kỹ thuật hạt nhân (05 đề tài); Khoa học tự nhiên và công nghệ (07 đề tài); Văn học (07 đề tài); Ngôn ngữ (04 đề tài); Lịch sử – Văn hóa (11 đề tài); Luật học (04 đề tài); Xã hội học và Công tác xã hội (04 đề tài); Kinh tế và Quản trị kinh doanh (10 đề tài).

Phòng Tạp chí và Truyền thông