Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020

Hoạt động chung - QLKH-HTQT Tin tức của Trường

Vào sáng ngày 03/12/2020, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020. Đây là một trong những hoạt động khoa học tiêu biểu được Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hằng năm nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ, các ý tưởng về tất cả các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội,..

Hội nghị khoa học thường niên năm 2020 của Trường Đại học Đà Lạt có 26 nghiên cứu khoa học được báo cáo tại bảy tiểu ban: Nông lâm – Sinh học (04 đề tài); Kỹ thuật hạt nhân (04 đề tài); Hóa học – Môi trường (04 đề tài); Kỹ thuật – Công nghệ (04 đề tài); Ngữ văn và Ngôn ngữ (04 đề tài); Luật – Xã hội học và Công tác xã hội (6 đề tài); Thể thao – Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Quan hệ quốc tế (04 đề tài).

Đặc biệt, tại Hội nghị khoa học thường niên năm nay, Trường Đại học Đà Lạt thực hiện việc giảm thiểu sử dụng giấy trong việc in ấn tài liệu hội nghị để bảo vệ môi trường, do vậy, các đại biểu tham dự sẽ quét mã QR bằng điện thoại để tải về toàn bộ tài liệu hội nghị. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt.

Phòng Tạp chí và Truyền thông