Chức năng-nhiệm vụ – Phòng TCHC

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ viên chức, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý, công tác chế độ chính sách, an toàn và bảo hộ lao động, công tác thi đua khen thưởng, công tác an ninh trong trường.

Nhiệm vụ

  • Công tác Tổ chức Cán bộ

Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách cán bộ viên chức.

– Trực tiếp nghiên cứu  và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường: xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trong trường;

– Tổ chức và phối hợp với các đơn vị lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường;

– Tổ chức việc tuyển dụng cán bộ viên chức cho các đơn vị để ký kết các hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc phục vụ cho công tác đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của trường;

– Định kỳ tổ chức các khóa bồi dưỡng cho những CB,VC thuộc diện hợp đồng có thời hạn và những CB,VC đang trong thời gian tập sự được theo học các chuyên đề về nghiệp vụ công chức, nghiệp vụ sư phạm và giáo dục học đại học. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng CBVC đủ điều kiện tham gia dự tuyển và xin phép Bộ thành lập Hội đồng và tổ chức thi tuyển công chức cho cán bộ tham dự.

– Phối hợp với các bộ phận có liên quan, trên cơ sở số lượng cán bộ viên chức và nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch và dự trù chỉ tiêu biên chế hàng năm trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp chỉ tiêu;

– Quản lý hồ sơ, lý lịch của công chức viên chức trong toàn trường; phối hợp với các bộ phận liên quan, nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ;

– Quản lý và theo dõi danh sách cán bộ viên chức trong toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm các thủ tục về nhân sự trong việc cử cán bộ viên chức đi công tác, học tập ở trong và ngoài nước và thu nhận trở về;

– Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, hệ thống các quy định quy tắc, nội quy làm việc của các đơn vị trong trường; soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành

  • Công tác chế độ chính sách

Thực hiện theo quy định của Nhà nước các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức.

– Triển khai thực hiện xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương khi nâng ngạch, bậc cho cán bộ viên chức theo các quy định của ngành và Nhà nước;

– Phối hợp cùng các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động trong trường, chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ viên chức;

– Chủ trì và tổ chức làm sổ bảo hiểm lao động cho cán bộ viên chức, xét cấp giấy nghỉ phép năm, nghỉ không lương, làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, thuyên chuyển… cho cán bộ công chức theo chế độ chính sách;

– Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức;

– Phối hợp với Công Đoàn trường, phòng Kế hoạch – Tài chính đề xuất các chính sách bổ sung trình Ban giám hiệu xem xét để thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng nhà trường;

– Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị trong việc thẩm định chất lượng giảng dạy và tiêu chuẩn mời cán bộ ở cơ quan ngoài trường tham gia giảng dạy.

  • Công tác thi đua khen thưởng

–  Nghiên cứu đề xuất chủ trương, phương hướng nhiệm vụ và cụ thể hóa nội dung tiêu chuẩn thi đua vào tình hình thực tế công tác của Trường, đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ công chức của trường;

– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm, sáng kiến trong phong trào thi đua;

– Chủ trì và phối hợp với các bộ phận chức năng khác tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức để trình Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng, kỷ luật;

–  Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường theo học kỳ và năm học dựa trên các tiêu chuẩn quy định về danh hiệu thi đua ban hành của Bộ giáo dục và đào tạo. Tổng hợp kết quả bình xét thi đua của các đơn vị và đề xuất danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể để trình Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật trường  xem xét, kết luận.

  • Công tác an ninh, trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ

– Tổ chức tốt việc trực tại các cổng ra vào trường, tuần tra canh gác, kiểm soát danh sách người ở lại đêm trong trường, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến làm việc với trường;

– Xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng nổ. Tổ chức mạng lưới phòng cháy chữa cháy ở các đơn vị cơ sở và triển khai huấn luyện lực lượng phòng cháy, chữa cháy và phòng nổ trong trường;

– Kết hợp với các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra xem xét môi trường sư phạm, điều kiện thực tập, thí nghiệm xác định mức độ độc hại để có cơ sở quản lý và đề nghị sửa chữa cùng chế độ bảo hiểm hợp lý.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan, nắm vững lịch sử chính trị, tôn giáo, đảng phái, quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, quá trình học tập, công tác, hoạt động cách mạng và hoạt động khoa học của cán bộ công chức viên chức trong toàn trường.

TCHC-ĐHĐL