The midterm review conference and the 12th meeting of Dalat University Board of Trustees for the term 2019-2024

Board of Trustees Dalat University Programmes of the Board of Trustees Uncategorized University's Announcements

Vào ngày 30/08/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp định kỳ lần thứ 12 tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt – TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng trường đã nghe: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Hội đồng Trường; Báo cáo Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2024 của Hiệu trưởng; Báo cáo công tác rà soát, cập nhật, bổ sung các quy chế:

  • Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt
  • Quy chế Hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024,
  • Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt,
  • Quy chế Tài chính;

Tờ trình và báo cáo thẩm định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa cải tạo và chống xuống cấp công trình; mua sắm hàng hóa, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị… sử dụng nguồn chi thường xuyên và các quỹ của trường năm 2022;

Tờ trình và báo cáo thẩm định Dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023 – 2025 của Trường Đại học Đà Lạt.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, các thành viên Hội đồng Trường đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp lần thứ mười hai của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.