Specialization – Dr – Department of Postgraduate Academic Affairs

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNH
1Ngành Toán giải tích9460102
2Ngành Vật lý kỹ thuật9520401
3Ngành Hóa phân tích9440118
4Ngành Sinh thái học9420120
5Ngành Văn học Việt Nam9220121
6Ngành Lịch sử Việt Nam9229013