International Partner

OKAYAMA UNIVERSITY

KOBE UNIVERSITY

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

APPLIED JAPANESE LANGUAGE EDUACTION ASOCIATION

STENDEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

PROGRAMMA UITZENDING MANAGERS (PUM)

HAS University of Applied Sciences

Ghent University

University of California

Domestic Partner

Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khánh Hoà

Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Trung tâm NC Quốc học TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm CANTI Đà Lạt

Sở Lao động thương binh Xã hội

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hoà

Ngân hàng Agribank Lâm Đồng.

Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Oranganik

Công ty TNHH NSV

Công ty cổ phần KOWA

Công ty phát triển phần mềm xây dựng Aureole

Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai

Công ty TNHH Samsung electronic

Công ty TNHH Samsung display

Công ty Heuksalim

Công ty TNHH Ihlshin Chemical