STT Tên văn bản Mô tả Đơn vị Loại văn bản Tải xuống Ngày tạo Lượt tải
1 Sơ yếu lý lịch sinh viên Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 22/08/2023 12437
2 Mẫu đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 22/08/2023 1790
3 Phiếu đăng ký Khu Nội trú Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 20/08/2023 517
4 Quyết định số 519/QĐ-ĐHĐL ngày 09/6/2023 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định số 519/QĐ-ĐHĐL ngày 09/6/2023 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Khác 05/07/2023 53
5 Biểu mẫu về Đề cương luận văn/đề án trình độ thạc sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Phòng Quản Lý Sau Đại Học (phongsdh) 22/05/2023 278
6 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng HỌC BẠ THPT - 2023 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng HỌC BẠ THPT - 2023 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 18/05/2023 1795
7 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2023 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2023 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 18/05/2023 123
8 Mẫu phiếu xét tuyển thẳng - Mẫu 3 Mẫu phiếu xét tuyển thẳng - Mẫu 3 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 18/05/2023 261
9 Mẫu phiếu xét tuyển thẳng - Mẫu 2 Mẫu phiếu xét tuyển thẳng - Mẫu 2 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 18/05/2023 91
10 Mẫu phiếu xét tuyển thẳng - Mẫu 1 Mẫu phiếu xét tuyển thẳng - Mẫu 1 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 18/05/2023 88
11 Quyết định số 150/QĐ-ĐHĐL ngày 10/3/2022 ban hành quy định về đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 150/QĐ-ĐHĐL ngày 10/3/2022 ban hành quy định về đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 10/03/2022 32
12 Quyết định số 1078/QĐ-ĐHĐL ngày 24/12/2020 về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 1078/QĐ-ĐHĐL ngày 24/12/2020 về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Khác 28/12/2020 72
13 Biểu mẫu gia hạn học tập Biểu mẫu gia hạn học tập đối với sinh viên quá thời hạn đào tạo. Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 01/11/2022 380
14 GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT - PHỤ LỤC 09 Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 63
15 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG CAO, VÙNG SÂU - PHỤ LỤC 08 Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 320
16 ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỒ CÔI Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 69
17 GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO - PHỤ LỤC 06 Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 212
18 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI - PHỤ LỤC 05 Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 180
19 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP - PHỤ LỤC 04 Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 192
20 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP - PHỤ LỤC 02 Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 176
21 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ - PHỤ LỤC 01 Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 10/10/2022 303
22 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đợt 2 - Tuyển sinh 2022 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đợt 2 - Tuyển sinh 2022 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 19/09/2022 808
23 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét HỌC BẠ THPT - Tuyển sinh 2022 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét HỌC BẠ THPT - Tuyển sinh 2022 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 24/06/2022 1865
24 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét Kết quả thi Đánh giá Năng lực - Tuyển sinh 2022 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét Kết quả thi Đánh giá Năng lực - Tuyển sinh 2022 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 24/06/2022 460
25 Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên (Dành cho hoạt động Đánh giá nghiệm thu cấp Khoa) Các Biểu mẫu dành cho hoạt động Đánh giá nghiệm thu cấp Khoa Department of Research Affairs and International Relations Biểu mẫu 18/03/2022 271
26 ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 17/01/2022 475
27 Nghị quyết phiên họp lần thứ 8 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 Nghị quyết phiên họp lần thứ 8 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 Board of Trustees / Nghị quyết 11/11/2021 75
28 Quyết định số 708/QĐ-ĐHĐL ngày 30/9/2021 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chắc và người lao động của Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định số 708/QĐ-ĐHĐL ngày 30/9/2021 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chắc và người lao động của Trường Đại học Đà Lạt. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 30/09/2021 124
29 Biểu mẫu văn bản trợ cấp sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí. Các biểu mẫu trợ cấp sinh viên như trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập... Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 26/10/2021 530
30 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 12/01/2021 70
31 Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn trong TT04/2016/TT-BGDĐT Công văn này thay thế công văn 769/QLCL -KĐCLGD Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 12/01/2021 38
32 Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 04/01/2021 50
33 Quyết định số 768/QĐ-ĐHĐL ngày 15/10/2021 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 768/QĐ-ĐHĐL ngày 15/10/2021 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Văn thư - Hành chính 15/10/2021 63
34 Các biểu mẫu Nghiên cứu khoa học cấp trường – Phần I Các biểu mẫu phục vụ hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường - I. Các mẫu đề xuất đăng ký điều chỉnh đề tài cấp trường. (gồm 3 phần) Department of Research Affairs and International Relations Biểu mẫu 28/09/2021 386
35 Các biểu mẫu Nghiên cứu khoa học cấp trường - Phần III Các biểu mẫu phục vụ hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường- III. Các biểu mẫu thanh toán đề tài NCKH cấp trường. (gồm 3 phần) Department of Research Affairs and International Relations Biểu mẫu 28/09/2021 367
36 Các biểu mẫu Nghiên cứu khoa học cấp trường- Phần II Các biểu mẫu phục vụ hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường -II. Hồ sơ họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp trường. (gồm 3 phần) Department of Research Affairs and International Relations Biểu mẫu 28/09/2021 240
37 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia - Tuyển sinh 2021 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia - Tuyển sinh 2021 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 27/09/2021 569
38 Quyết định số 678/QĐ-ĐHĐL ngày 22/9/2021 về việc Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Ban an ninh Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 678/QĐ-ĐHĐL ngày 22/9/2021 về việc Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Ban an ninh Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 22/09/2021 45
39 Quyết định số 616/QĐ-ĐHĐL ngày 06/08/2020 ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước trong Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 616/QĐ-ĐHĐL ngày 06/08/2020 ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước trong Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Văn thư - Hành chính 06/08/2020 68
40 Quyết định số 576/QĐ-ĐHĐL ngày 27/8/2021 ban hành Quy định về thời gian làm việc, thờ gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 576/QĐ-ĐHĐL ngày 27/8/2021 ban hành Quy định về thời gian làm việc, thờ gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 27/08/2021 102
41 Quyết định số 560/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2021 về việc ban hành Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 560/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2021 về việc ban hành Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Khác 16/08/2021 74
42 Quyết định số 571/QĐ-ĐHĐL ngày 23/8/2021 ban hành Quy định xét thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 571/QĐ-ĐHĐL ngày 23/8/2021 ban hành Quy định xét thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 23/08/2021 65
43 Quyết định số 555/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2021 về việc Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định số 555/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2021 về việc Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đà Lạt. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Văn thư - Hành chính 18/08/2021 88
44 Quyết định số 558/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2021 ban hành Quy định văn hóa công sở của Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định số 558/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2021 ban hành Quy định văn hóa công sở của Trường Đại học Đà Lạt. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Văn thư - Hành chính 16/08/2021 92
45 Mẫu giấy xin xe Mẫu giấy xin xe Department of Personnel and Administration Biểu mẫu 21/06/2021 71
46 Quyết định số 486/QĐ-ĐHĐL ngày 12/7/2021 ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 486/QĐ-ĐHĐL ngày 12/7/2021 ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 12/07/2021 81
47 Quyết định số 484/QĐ-ĐHĐL ngày 08/7/2021 ban hành quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 484/QĐ-ĐHĐL ngày 08/7/2021 ban hành quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 08/07/2021 81
48 Quyết định số 483/QĐ-ĐHĐL ngày 08/7/2021 về việc nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ viên chức đợt 1 năm 2021 Quyết định số 483/QĐ-ĐHĐL ngày 08/7/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ viên chức đợt 1 năm 2021 Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 08/07/2021 38
49 Quyết định số 481/QĐ-ĐHĐL ngày 08/7/2021 về việc nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với người lao động đợt 1 năm 2021 Quyết định số 481/QĐ-ĐHĐL ngày 08/7/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với người lao động đợt 1 năm 2021 Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 08/07/2021 32
50 Quyết định số 170/QĐ-ĐHĐL ngày 23/3/2021 về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 170/QĐ-ĐHĐL ngày 23/3/2021 về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Thi đua - Khen thưởng 23/03/2021 360
51 Quyết định số 275/QĐ-ĐHĐL ngày 29/04/2021 về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng của Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định số 275/QĐ-ĐHĐL ngày 29/04/2021 về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng của Trường Đại học Đà Lạt. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy 29/04/2021 395
52 Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên Các biểu mẫu dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Department of Research Affairs and International Relations Biểu mẫu 08/07/2021 463
53 Quyết định số 283/QĐ-ĐHĐL ngày 04/5/2021 về việc Ban hành quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động của Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định số 283/QĐ-ĐHĐL ngày 04/5/2021 về việc Ban hành quy chế tuyển dụng viên chức, người lao động của Trường Đại học Đà Lạt. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 04/05/2021 155
54 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét học bạ - Tuyển sinh 2021 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét học bạ - Tuyển sinh 2021 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 15/04/2021 766
55 Quyết định số 322/QĐ-ĐHĐL ngày 11/05/2021 về việc ban hành Quy định về quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định số 322/QĐ-ĐHĐL ngày 11/05/2021 về việc ban hành Quy định về quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Văn thư - Hành chính 11/05/2021 82
56 Quyết định số 312/QĐ-ĐHĐL ngày 07/05/2021 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý của Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định số 312/QĐ-ĐHĐL ngày 07/05/2021 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 10/05/2021 82
57 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét Kết quả Kỳ thi ĐHNL ĐHQG.HCM - Tuyển sinh 2021 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét Kết quả Kỳ thi ĐHNL ĐHQG.HCM - Tuyển sinh 2021 Full-time undergraduate programmes Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 15/04/2021 76
58 Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Phòng Quản Lý Sau Đại Học (phongsdh) 02/03/2021 237
59 Mẫu giấy thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng Mẫu giấy thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng Department of Finance Biểu mẫu 01/03/2018 733
60 Văn bản quy định chung về công tác Thanh tra Văn bản quy định chung về công tác Thanh tra Department of Inspection and Legal Affairs Văn bản pháp quy 20/01/2017 71
61 Văn bản quy định về thanh tra trong lĩnh vực giáo dục Văn bản quy định về thanh tra trong lĩnh vực giáo dục Department of Inspection and Legal Affairs Văn bản pháp quy 20/01/2016 43
62 Văn bản quy định về khiếu nại Văn bản quy định về khiếu nại Department of Inspection and Legal Affairs Văn bản pháp quy 20/01/2017 29
63 Văn bản quy định về tiếp công dân Văn bản quy định về tiếp công dân Department of Inspection and Legal Affairs Văn bản pháp quy 20/01/2016 23
64 Văn bản quy định chung về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Văn bản quy định chung về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Department of Inspection and Legal Affairs Văn bản pháp quy 24/07/2017 52
65 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Department of Politics and Student Services Quy chế sinh viên 24/07/2017 188
66 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Department of Politics and Student Services Quy chế sinh viên 04/02/2007 221
67 Quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT Department of Politics and Student Services Quy chế sinh viên 24/07/2017 163
68 Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Department of Politics and Student Services Quy chế sinh viên 24/07/2017 92
69 Lý lịch trích ngang của Học Viên Lý lịch trích ngang của Học Viên Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 265
70 Mẫu đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 224
71 Mẫu đơn xin chuyển lớp Mẫu đơn xin chuyển lớp Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 142
72 Mẫu đơn xin nghỉ học Mẫu đơn xin nghỉ học Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/04/2017 448
73 Mẫu đơn xin nghỉ hoc tạm thời Mẫu đơn xin nghỉ hoc tạm thời Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 380
74 Mẫu đơn xin học lại Mẫu đơn xin học lại Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 253
75 Mẫu giấy thanh toán - học viên sau đại học Mẫu giấy thanh toán - học viên sau đại học Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 93
76 Mẫu giấy thanh toán Mẫu giấy thanh toán Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 545
77 Tải hướng dẫn sử dụng Google sheet để thống kê kết quả việc làm của SVTN theo từng ngành Tải hướng dẫn sử dụng Google sheet để thống kê kết quả việc làm của SVTN theo từng ngành Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 05/11/2017 67
78 Phụ lục 1. Tỉ lệ sinh viên khảo sát cần có phản hồi (theo Công văn Số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Phụ lục 1. Tỉ lệ sinh viên khảo sát cần có phản hồi (theo Công văn Số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 05/11/2017 42
79 Mẫu 2. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Mẫu 2. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 05/11/2017 28
80 Mẫu 1. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp( Word; pdf) Mẫu 1. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp( Word; pdf) Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 05/11/2017 39
81 Mẫu 4. Báo cáo kết quả dự giờ Mẫu 4. Báo cáo kết quả dự giờ Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu dự giờ 07/11/2019 80
82 Mẫu 3. Kế hoạch dự giờ của Khoa Mẫu 3. Kế hoạch dự giờ của Khoa Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu dự giờ 11/07/2017 80
83 Mẫu 2a, 2b. Phiếu tổng hợp đánh giá giờ giảng Mẫu 2a, 2b. Phiếu tổng hợp đánh giá giờ giảng Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu dự giờ 07/11/2017 108
84 Mẫu 1a, 1b. Phiếu dự giờ Mẫu 1a, 1b. Phiếu dự giờ Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu dự giờ 07/11/2017 214
85 Mẫu phiếu phản hồi khiếu nại kết quả khảo sát Mẫu phiếu phản hồi khiếu nại kết quả khảo sát Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 23
86 Mẫu biên bản họp xem xét kết quả khảo sát Mẫu biên bản họp xem xét kết quả khảo sát Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 48
87 Mẫu phiếu khiếu nại về kết quả khảo sát Mẫu phiếu khiếu nại về kết quả khảo sát Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 12
88 Mẫu yêu cầu cung cấp số liệu khảo sát Mẫu yêu cầu cung cấp số liệu khảo sát Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 24
89 Mẫu báo cáo cải tiến chất lượng sau tự đánh giá hoặc đáng giá ngoài Mẫu báo cáo cải tiến chất lượng sau tự đánh giá hoặc đáng giá ngoài Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 23
90 Mẫu kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá hoặc đánh giá ngoài Mẫu kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá hoặc đánh giá ngoài Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 21
91 Mẫu báo cáo cải tiến sau khảo sát Mẫu báo cáo cải tiến sau khảo sát Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 22
92 Mẫu kế hoạch cải tiến sau khảo sát Mẫu kế hoạch cải tiến sau khảo sát Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 13
93 Mẫu báo cáo công tác ĐBCL năm học: 2a_Dành cho các Phòng; 2b_Dành cho Khoa/Viện/Trung tâm/Thư viện/đoàn thể Mẫu báo cáo công tác ĐBCL năm học: 2a_Dành cho các Phòng; 2b_Dành cho Khoa/Viện/Trung tâm/Thư viện/đoàn thể Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2017 24
94 Mẫu kế hoạch ĐBCL năm học: 1a_Dành cho các Phòng; 1b_Dành cho các Khoa/Viện/Trung tâm/Thư viện/đoàn thể Mẫu kế hoạch ĐBCL năm học: 1a_Dành cho các Phòng; 1b_Dành cho các Khoa/Viện/Trung tâm/Thư viện/đoàn thể Department of Quality Assurance Biểu mẫu / Biểu mẫu đảm bảo chất lượng 18/11/2019 27
95 Hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2014 - 2018 Hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2014 - 2018 Department of Quality Assurance Văn bản Hành chính 19/03/2015 34
96 Quyết định Số 830 vv ban hành Chính sách chất lượng Quyết định Số 830 vv ban hành Chính sách chất lượng Department of Quality Assurance Văn bản Hành chính 03/12/2015 26
97 Quyết định Số 425 về việc ban hành chỉ số đánh giá thực hiện công việc - KPI Quyết định Số 425 về việc ban hành chỉ số đánh giá thực hiện công việc - KPI Department of Quality Assurance Văn bản Hành chính 24/05/2016 39
98 Quyết định Số 930 về việc ban hành quy định về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đà Lạt năm 2016 Quyết định Số 930 về việc ban hành quy định về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đà Lạt năm 2016 Department of Quality Assurance Văn bản Hành chính 11/11/2016 17
99 Quyết định Số 811 về việc ban hành quy định về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đà Lạt năm 2017 Quyết định Số 811 về việc ban hành quy định về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đà Lạt năm 2017 Department of Quality Assurance Văn bản Hành chính 08/12/2017 28
100 Hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2018 - 2023 Hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2018 - 2023 Department of Quality Assurance Văn bản Hành chính 22/05/2018 32
101 Quy chế đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Đà Lạt Quy chế đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Đà Lạt Department of Quality Assurance Văn bản Hành chính 18/11/2019 29
102 Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL ngày 28/5/2019 v/v đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 11/07/2017 15
103 Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 v/v khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viênsau một năm tốt nghiệp Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 11/07/2017 14
104 Công văn Số 2919/BGDĐT-GDĐH Công văn Số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 v/v khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 11/07/2017 10
105 Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/07/2014 v/v ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 11/07/2017 6
106 Nghị định số 73/2015/NĐ-CP Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/09/2015 v/v ban hành Quy định phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học. Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 11/07/2017 4
107 Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 v/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 11/07/2017 10
108 Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 v/v ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Department of Quality Assurance Văn bản pháp quy 07/11/2017 6
109 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Khác 19/05/2020 22
110 Luật phòng chống tham nhũng 2018 Luật phòng chống tham nhũng 2018 Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Khác 17/12/2018 8
111 Quyết định số 5000/QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2018 v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định này có hiện lực thi hành từ ngày 16/11/2018. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Khác 16/11/2018 12
112 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019 Công văn này có hiện lực thi hành từ ngày 10/9/2018. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Khác 10/10/2018 17
113 Công văn số 3106/BGDĐT - TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Triển khai thực hiện một số quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Công văn số 3106/BGDĐT - TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Triển khai thực hiện một số quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Thi đua - Khen thưởng 17/08/2020 66
114 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Thi đua - Khen thưởng 17/08/2020 31
115 Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương Nghị định 111/2018/NĐ-CP được ban hành vào ngày 31/08/2018, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Văn thư - Hành chính 18/10/2018 7
116 Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Nghị định 26 có hiệu lực từ ngày 01/05/2015; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng từ 01/01/2015. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Bảo hiểm - Hưu trí 04/05/2016 20
117 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2015; các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2015 Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Bảo hiểm - Hưu trí 04/05/2016 7
118 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 105/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2015 và thay thế Nghị định 62/2009/NĐ-CP. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Bảo hiểm - Hưu trí 03/11/2015 10
119 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 20/06/2018 9
120 Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nghị định 47/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2016. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 05/12/2016 5
121 Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống Nghị định có hiệu lực từ ngày 06/4/2015. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 03/11/2015 6
122 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2015 và thay thế Nghị định 196-CP năm 1994, 41-CP năm 1995, 93/2002/NĐ-CP, 33/2003/NĐ-CP, 11/2008/NĐ-CP. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 03/11/2015 3
123 Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về hợp đồng lao động Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, thay thế Nghị định 44/2003/NĐ-CP. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 03/11/2015 4
124 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 03/11/2015 10
125 Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 03/11/2015 6
126 Bộ luật lao động năm 2012 Bộ luật lao động năm 2012 Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Lao động - Tiền lương 01/05/2013 10
127 Thông tư số 20/2020/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Thông tư số 20/2020/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 29/07/2020 16
128 Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16/4/2018 ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16/4/2018 ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 20/06/2018 16
129 Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các các cơ sở GDĐH công lập Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các các cơ sở GDĐH công lập Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 20/06/2018 11
130 Thông tư 01/2018/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thông tư 01/2018/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 04/05/2018 13
131 Nghị định 101/2017/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định 101/2017/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 04/05/2018 12
132 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Chế độ - Chính sách 03/11/2015 22
133 Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Ngày có hiệu lực: 15/02/2020) Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Ngày có hiệu lực: 15/02/2020) Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Luật Giáo dục Đại học 22/02/2020 20
134 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Ngày có hiệu lực: 01/07/2019) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Ngày có hiệu lực: 01/07/2019) Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Luật Giáo dục Đại học 05/02/2019 18
135 Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Department of Personnel and Administration Văn bản pháp quy / Luật Giáo dục Đại học 02/12/2016 14
136 Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 17/06/2019 16
137 Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 04/04/2017 13
138 Quy chế đào tạo tiến sĩ Quy chế đào tạo tiến sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 17/06/2016 23
139 Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 17/06/2016 9
140 Quyết định 729 ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Quyết định 729 ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 06/11/2015 32
141 Thông tư 08 Ban hành chương trình Triết học không chuyên dành cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Thông tư 08 Ban hành chương trình Triết học không chuyên dành cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 09/09/2020 14
142 Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 06/11/2015 39
143 Thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Department of Postgraduate Academic Affairs Văn bản pháp quy 16/10/2015 32
144 Chiến lược phát triển đội ngũ và tổ chức bộ máy Trường Đại học Đà Lạt Chiến lược phát triển đội ngũ và tổ chức bộ máy Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 22/01/2015 37
145 Nhiệm vụ của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2014 - 2015 Nhiệm vụ của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2014 - 2015 Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 09/01/2015 24
146 Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc đối với cán bộ, viên chức của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc đối với cán bộ, viên chức của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 11/11/2014 25
147 Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý, trường Đại học Đà Lạt Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý, trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 17/10/2014 19
148 Quyết định về việc Ban hành Nội quy Trường học của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định về việc Ban hành Nội quy Trường học của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 17/10/2014 26
149 Quyết định về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt Quyết định về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 17/10/2014 42
150 Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 17/10/2014 31
151 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trường Đại học Đà Lạt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trường Đại học Đà Lạt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 24/05/2014 22
152 Kế hoạch hành động triển khai chiến lược phát triển nhân sự Trường Đại học Đà Lạt Kế hoạch hành động triển khai chiến lược phát triển nhân sự Trường Đại học Đà Lạt Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 28/03/2014 23
153 Nhiệm vụ của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2013 - 2014 Nhiệm vụ của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2013 - 2014 Department of Personnel and Administration Văn bản cấp trường 06/01/2014 17
154 Kế hoạch Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016; Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ khóa 3, thạc sĩ khóa 20; Công bố quyết định đào tạo các ngành tiến sĩ Kế hoạch Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016; Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ khóa 3, thạc sĩ khóa 20; Công bố quyết định đào tạo các ngành tiến sĩ Department of Undergraduate Academic Affairs Văn bản cấp trường 15/10/2015 23
155 Các biểu mẫu về Đánh giá - Thi đua khen thưởng Các biểu mẫu về Đánh giá - Thi đua khen thưởng Department of Personnel and Administration Biểu mẫu 05/07/2018 65
156 Mẫu báo cáo tiến độ, tình hình học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Mẫu báo cáo tiến độ, tình hình học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Department of Personnel and Administration Biểu mẫu 13/06/2016 24
157 Mẫu đơn xin chuyển lớp Tại chức Mẫu đơn xin chuyển lớp Tại chức Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 39
158 Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (DTTS rất ít người) Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (DTTS rất ít người) Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 61
159 Mẫu chứng nhận hộ nghèo Mẫu chứng nhận hộ nghèo Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 24/07/2017 118
160 Mẫu giấy thanh toán (dành cho cán bộ) Mẫu giấy thanh toán (dành cho cán bộ) Department of Personnel and Administration Biểu mẫu 17/12/2015 58
161 Sơ yếu lí lịch sinh viên Sơ yếu lí lịch sinh viên Department of Politics and Student Services Sơ yếu lí lịch sinh viên 24/07/2017 378
162 Mẫu kê khai tài sản thu nhập Mẫu kê khai tài sản thu nhập Department of Personnel and Administration Biểu mẫu 17/12/2015 7
163 Mẫu đề nghị nâng lương Mẫu đề nghị nâng lương Department of Personnel and Administration Biểu mẫu 11/11/2015 15
164 Mẫu đơn xin đăng ký và hủy học phần Mẫu đơn xin đăng ký và hủy học phần Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 15/09/2019 1012
165 Mẫu đăng ký sử dụng xe ô tô Mẫu đăng ký sử dụng xe ô tô Department of Personnel and Administration Biểu mẫu 04/11/2015 37
166 Mẫu đơn xin miễn học, bảo lưu các học phần Giáo dục Quốc phòng Mẫu đơn xin miễn học, bảo lưu các học phần Giáo dục Quốc phòng Department of Undergraduate Academic Affairs Biểu mẫu 09/05/2017 134
167 Mẫu đơn xin bảng điểm sinh viên hệ chính quy Mẫu đơn xin bảng điểm sinh viên hệ chính quy Department of Politics and Student Services Biểu mẫu 17/02/2017 255
168 Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Department of Undergraduate Academic Affairs Biểu mẫu 20/12/2016 406
169 Mẫu đề nghị điều chỉnh điểm Mẫu đề nghị điều chỉnh điểm học phần Department of Undergraduate Academic Affairs Biểu mẫu 11/06/2016 171