Contact – Department of Journalism and Communication

Phòng Tạp chí và Truyền thông
Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt
Số 01, Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: (+84) 263 3 555 131
Email: phongtctt@dlu.edu.vn
Website: https://ptctt.dlu.edu.vn/