Categories and budget of ministerial-level research topic

DANH MỤC VÀ KINH PHÍ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH  danhmucnckhcapbo2008-2013.pdf danhmucnckhcapbo1991-2009.pdf 1840-BGDDT-KHCNMT 2010.pdf DANH MỤC VÀ KINH PHÍ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 2018- 661-QD-SNN-SO335-12.4.pdf 2018-QD_2385_20180616085427340340.PDF

Categories and budget of student research topic

2022 – QĐ 825-QĐ-ĐHĐL – DANH MỤC.pdf 2021 – 890 QD-DHDL-DANH MUC.pdf 2020 – 568-QD-DHDL-DANH MUC.pdf 2019 – 911-QĐ-ĐHĐL-DANH MUC.pdf 2018–867-QD-DHDL.pdf 2017–1092-QD-DHDL.pdf 2016–31-QD-ĐHĐL.pdf 2015–991-QD-DHDL.pdf 2014–774-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf 2013–1043-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf 2012–1712-2011-QD-DHDL-NCKH.pdf 2011–955-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf 2010–1110-2009-QD-DHDL-NCKH.pdf 2009–240-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf

Categories and budget of university-level research topic

2020-933-QD-DHDL phê duyệt danh mục và kinh phí.pdf 2019-Quyết định 910-QĐ-ĐHĐL.pdf 2019-Quyết định 169-QĐ-ĐHĐL.pdf 2018–868-QD-DHDL.pdf 2017–914-QD-DHDL.pdf 2016–435-QD-DHDL.pdf 2015–569-QD-DHDL.pdf 2014–401-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf 2013–19-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf 2012–38-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf 2011–1088-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf 2010–95-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf 2009–239-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf danhmucnckhcaptruong2009-2012.pdf danhmucnckhcaptruong2000-2009.pdf

INTERNATIONAL COOPERATION DIARY IN 2019

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2019 STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   Đoàn công tác gồm 2 thành viên của Trường Đại học tỉnh Osaka (Nhật Bản đến […]

INTERNATIONAL COOPERATION DIARY IN 2018

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2018 (Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt) STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   […]

INTERNATIONAL COOPERATION DIARY IN 2017

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2017 (Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt) STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   […]

INTERNATIONAL COOPERATION DIARY IN 2016

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2016 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Giáo sư Kim Sung-Kyun sẽ đến thăm và làm việc cùng Trường Đại học Đà Lạt để thúc đẩy hợp tác giữa hai Trường 18-20/01/2016 Ban Giám hiệu Phòng QLKH-HTQT     Đoàn công tác […]