Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Đà Lạt được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc

Tin tức của Trường

Theo Quyết định số 534-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2020-2021.