Địa chỉ chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh ở Đà Lạt

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (TT GDQP&AN) thuộc Trường Đại học Đà Lạt được thành lập theo Quyết định 1046/QĐ-BGDĐT, ngày 26/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2022, Trung tâm đã chính thức tổ chức hoạt động giảng dạy.

Xem thêm: http://baolamdong.vn/doi-song/202204/dia-chi-chat-luong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-o-da-lat-3112716/