Danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức của Trường
DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 01
Đơn vị bầu cử số 01 gồm: Thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng.
Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người
 
 
 
 
 
DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02
Đơn vị bầu cử số 02 gồm: Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10 thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp Tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp Tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người
 
 
 
 
 
DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 09
Đơn vị bầu cử số 09 gồm: Phường 8 thuộc thành phố Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Yersin, tỉnh Lâm Đồng.
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp Thành phố trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 03 người