Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đơn vị bầu cử số 09 gồm: Phường 8 thành phố Đà Lạt- Đại học Đà Lạt – Đại học Yersin

Thông báo trường Tin tức của Trường

1. Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội

Bà: Trịnh Thị Tú Anh
Ông: Nguyễn Tạo
Ông: Phan Đình Trạc
Tóm tắc quá trình công tác của ông Phan Đình Trạc
Bà: Nguyễn Thị Bảo Trâm
Bà: RO DA NAI VI

2. Danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Bà: Đinh Thị Thuỳ Dương
Ông: Trần Duy Hùng
Bà: Nguyễn Xuân Nguyên
Ông: Phan Thanh Sang
Bà: Lê Thị Thêu

3. Danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Lạt

Ông: Võ Hoàng Dũng
Ông: Trần Đức Nam
Bà: Phan Thị Xuân Thảo
Bà: Dương Thanh Thuỷ
Ông: CLI TOAN