Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xem thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/chinhtri/202106/danh-sach-7-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-don-vi-tinh-lam-dong-3061287/