Danh mục và phân bổ kinh phí đề tài NCKH

1. Cấp trường

– Đăng ký thực hiện năm 2018: 2018–868-QD-DHDL.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2017: 2017–914-QD-DHDL.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2016: 2016–435-QD-DHDL.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2015:2015–569-QD-DHDL.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2014: 2014–401-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2013: 2013–19-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2012: 2012–38-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2011: 2011–1088-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2010: 2010–95-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2009: 2009–239-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf

– Giai đoạn năm 2009 – 2012: danhmucnckhcaptruong2009-2012.pdf

– Giai đoạn năm 2000 – 2009: danhmucnckhcaptruong2000-2009.pdf

2. Cấp Tỉnh và cấp Bộ

– Đăng ký thực hiện năm 2010: 1840-BGDDT-KHCNMT.pdf

– Giai đoạn năm 2008 – 2013: danhmucnckhcapbo2008-2013.pdf

– Giai đoạn năm 1991 – 2009: danhmucnckhcapbo1991-2009.pdf

3. Sinh viên

– Đăng ký thực hiện năm 2018: 2018–867-QD-DHDL.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2017: 2017–1092-QD-DHDL.pdf 

– Đăng ký thực hiện năm 2016: 2016–31-QD-ĐHĐL.pdf 

– Đăng ký thực hiện năm 2015: 2015–991-QD-DHDL.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2014: 2014–774-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2013: 2013–1043-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2012: 2012–1712-2011-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2011: 2011–955-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2010: 2010–1110-2009-QD-DHDL-NCKH.pdf

– Đăng ký thực hiện năm 2009: 2009–240-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf