DANH MỤC VÀ KINH PHÍ NCKH CẤP TRƯỜNG

Danh mục và kinh phí

2020-933-QD-DHDL phê duyệt danh mục và kinh phí.pdf

2019-Quyết định 910-QĐ-ĐHĐL.pdf

2019-Quyết định 169-QĐ-ĐHĐL.pdf

2018–868-QD-DHDL.pdf

2017–914-QD-DHDL.pdf

2016–435-QD-DHDL.pdf

2015–569-QD-DHDL.pdf

2014–401-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

2013–19-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

2012–38-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf

2011–1088-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

2010–95-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

2009–239-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf

danhmucnckhcaptruong2009-2012.pdf

danhmucnckhcaptruong2000-2009.pdf