Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Hoạt động chung - Đảng Uỷ Tin nổi bật Tin tức của Trường

Ngày 29/3, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mỵ – Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng. Về phía Trường Đại học Đà Lạt có sự tham dự của đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy và tất cả các đảng viên của Đảng bộ. Trong phiên buổi sáng, đồng chí Nguyễn Thị Mỵ đã truyền đạt 3 Nghị quyết và 1 kết luận, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong phiên buổi chiều, đồng chí Nguyễn Thị Mỵ tiếp tục trình bày Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, có chất lượng, những nội dung cơ bản của các nghị quyết được báo cáo viên trình bày rõ ràng, khoa học. Đồng thời, để nội dung nghị quyết thấm nhuần trong mỗi đảng viên của Trường, báo cáo viên linh hoạt nêu một số vấn đề liên hệ đến thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Trường nhằm trang bị kiến thức có chiều sâu, góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước và bối cảnh mới của thế giới nói chung, cũng như của ngành giáo dục, đào tạo nói riêng.

Tính đến tháng 3/2023, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 195 đồng chí, sinh hoạt trong 22 Chi bộ, trong đó có 05 Chi bộ khối phòng ban, 15 Chi bộ khối các khoa và 02 Chi bộ sinh viên. Chất lượng đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, trong đó có 12 phó giáo sư,  71 tiến sĩ, 78 thạc sĩ, 29 đại học và 17 trình độ khác là đảng viên sinh viên; 24 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 89 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị – hành chính.

Phòng Tạp chí và Truyền thông