Công văn về việc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phòng chống dịch Covid -19 Tỉnh Lâm Đồng

Công văn số 3547/UBND-VX3 ngày 31/5/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.