Công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phòng chống dịch Covid -19 Tỉnh Lâm Đồng

Công văn số 5590/UBND-VX3 ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.