Công điện hoả tốc của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban chỉ đạo Quốc gia Thông báo trường Tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) – Ngày 31/7, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện hoả tốc số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19.

Xem thêm tại: https://lamdong.gov.vn/HOME/news/hotnews/SitePages/Cong-dien-hoa-toc-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-phong-chong-dich-COVID-19.aspx