Chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS đề tài khoa học về Tây Nguyên

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Ngày 10/5, đề tài “Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ” (mã số TN18/C05) do PGS. TS. Nguyễn Trường Xuân – Phó chủ nhiệm đề tài và bà Lê Thị Kim Thoa, Thư ký đề tài cùng nhóm tác giả trực tiếp chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Thư viện Trường Đại học Đà Lạt (là bên thụ hưởng) với sự chứng kiến của PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng, Phó hiệu trưởng Nhà trường. Đây là một trong 32 đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên 2016-2020), do GS. VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm Chủ nhiệm.
Đọc thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/khoahoc/202105/chuyen-giao-mo-hinh-co-so-du-lieu-gis-de-tai-khoa-hoc-ve-tay-nguyen-3056089/?gidzl=w03mN2aiDrRi7_DSAp8mK-SVzLmyCpTO-XUX1puzR0_o6QjLOZ0zM_PB_GDXRp1RfXRn1ZNr7VKyB2arL0