Chức năng, nhiệm vụ – Phòng QLKH-HTQT

1. Chức năng

Tham mưu, tư vấn, xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động quản lý khoa học công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế (HTQT) của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Về KHCN:

 • Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), phát triển công nghệ. Xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ (CGCN) của trường.
 • Căn cứ vào ngân sách NCKH, cùng phòng Tài chính đề xuất Hội đồng tư vấn tài chính, tư vấn cho Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH, triển khai công nghệ hàng năm cho các đơn vị.
 • Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân tham gia NCKH, phát triển công nghệ; Đồng thời, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu; Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong NCKH theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học của Trường. 
 • Phụ trách công tác quản lý tài sản trí tuệ, hỗ trợ tập thể cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và CGCN đối với các kết quả nghiên cứu.
 • Thống kê và tính số giờ hoạt động khoa học của các cá nhân; cùng phòng Tổ chức – Hành chính cập nhật, quản lý hồ sơ lý lịch khoa học các cá nhân; Hỗ trợ hồ sơ khoa học cho việc xét đề nghị các danh hiệu NGND, NGƯT; chức danh GS, PGS, GVC, CVC trong Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách thành lập và phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của trường; Mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài và dự án khoa học.

b) Về HTQT:

 • Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành quy định về HTQT. Xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ HTQT của Trường.
 • Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách nước ngoài. Trao đổi với đối tác, dự thảo và đề xuất lãnh đạo ký kết, theo dõi thực hiện các chương trình HTQT.
 • Đầu mối và hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động HTQT; Phối hợp thực hiện hồ sơ đoàn vào/đoàn ra; đề xuất tiếp nhận và quản lý các chuyên gia đến trường làm việc; thực hiện báo cáo định kỳ tình hình hoạt động HTQT.
 • Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar, triển lãm, giao lưu,… với các đơn vị có yếu tố nước ngoài; Triển khai thực hiện các chương trình học bổng du học.
 • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị xây dựng chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài; Phối hợp tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài đến trường học tập.
 • Tham mưu lãnh đạo xét duyệt và tổ chức trao tặng các danh hiệu theo quy định cho các đối tác nước ngoài.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

PHÒNG QLKH & HTQT