Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn – Phòng CSVC

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn, mua sắm, quản lý cơ sở vật chất và các trang thiết bị; tham gia quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp và xây mới công trình xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Lập các dự án đầu tư và tham gia quản lý các dự án xây dựng cơ bản theo nhiệm vụ được phân công.

2.  Lập kế hoạch, thực hiện sửa chữa chống xuống cấp các công trình kiến trúc. Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của trường theo đúng quy định.

3.  Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp.

4.  Tham gia quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể của trường.

5.  Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính và các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư phòng thí nghiệm cho các đơn vị trong trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

6.  Định kỳ kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản cố định.

7.  Phối hợp với phòng Kế hoạch triển khai các dự án và phòng Quản trị triển khai các giải pháp đảm bảo sự an toàn về địa giới của trường theo quy định hiện hành.

8.  Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của trường.

9.  Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

10.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.