Chức Năng – Nhiệm Vụ

1. CHỨC NĂNG:

    Phòng Tạp chí và Truyền thông (TC&TT) có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, các hoạt động truyền thông đối nội, truyền thông đối ngoại và quản trị thương hiệu của Trường.

2. NHIỆM VỤ

  1. Tham mưu các chiến lược, chính sách, quy định, quy trình để xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt theo chuẩn quốc tế;
  2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để đảm bảo an ninh chính trị trong công tác Tạp chí;
  3. Quản lý các hoạt động hành chính – trị sự của Văn phòng Tạp chí; Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt;
  4. Quản lý, vận hành, và phát triển Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí;
  5. Tham mưu các chiến lược, chính sách, quy định, quy trình để xây dựng và phát triển các hoạt động truyền thông đối ngoại và truyền thông nội bộ của Trường; Quản trị và phát triển thương hiệu Trường Đại học Đà Lạt;
  6. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông cấp Trường, trong đó có hoạt động truyền thông tuyển sinh; Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyền thông của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường khi có yêu cầu;
  7. Biên tập và phát hành các ấn phẩm truyền thông, trong đó có bản tin nội bộ của Trường; Tổ chức, phối hợp tổ chức các hình thức truyền thông hiện đại khác của Trường;
  8. Phối hợp xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu về Trường Đại học Đà Lạt; Biên tập nội dung, quản lý và giám sát các hoạt động của Trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của Trường để đảm bảo an ninh chính trị trong công tác truyền thông;
  9. Duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân; các cơ quan thông tấn – báo chí, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, các cựu sinh viên để hỗ trợ hoạt động truyền thông đối ngoại, và xử lý khủng hoảng truyền thông của Trường (nếu có);
  10. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.