Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 Trường Đại học Đà Lạt – Đưa Tri thức vào Mùa hè xanh

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số H’Mông tại thôn Đưng Glê xã Phi Liêng huyện Đam Rông với chi phí gần 30 triệu/02 công trình trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng và thủy vực
Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời