Hội thảo “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 của Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tỉnh Lâm Đồng

Trong bối cảnh ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Đà Lạt, Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.