Thông báo về kết quả xét nâng bậc lương và nâng lương đợt 2 năm 2020

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nâng bậc lương và nâng lương đối với người lao động, Trường Đại học Đà Lạt ra 02 thông báo về kết quả xét nâng bậc lương và nâng lương cho người lao động đợt 2 năm 2020:   – Thông báo số 1440/TB-ĐHĐL của Trường Đại […]

Thông báo về việc xét nâng lương đợt 2 năm 2020

Thông báo về việc xét nâng lương đợt 2 năm 2020 và Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ