Thông báo kết quả nâng bậc lương đợt 2 năm 2021

Nhấn vào liên kết để xem:– Quyết định số 977/QĐ-ĐHĐL ngày 13/12/2021 về việc nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với người lao động đợt 2 năm 2021. – Quyết định số 978/QĐ-ĐHĐL ngày 13/12/2021 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức đợt 2 […]