Kết quả NCKH Sinh viên năm 2020

Danh mục báo cáo NCKH Sinh viên đạt giải thưởng cấp Trường  năm 2020: Danh mục báo cáo NCKH Sinh viên ĐẠT GIẢI THƯỞNG cấp Trường năm 2020.docx

Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2019

Bìa: Bia.pdf Quyết định: Quyết định 282-QĐ-ĐHĐL.pdf Tiểu Ban 01: Tiểu ban 1 CNTT-Vật Lý – Kỹ thuật Hạt nhân.pdf Tiểu Ban 02: Tiểu ban 2 Sinh học – Nông lâm.pdf Tiểu Ban 03: Tiểu ban 3 Hóa học – Môi trường và Tài nguyên.pdf Tiểu Ban 04: Tiểu ban 4 Khoa học Xã hội Nhân văn.pdf Tiểu Ban 05: Tiểu ban […]