Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng

Tên Nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Chiến Quyết định nghiệm thu: 1865/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo   Nội dung chi tiết trong tập […]

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm đồng thời asen và amoni ở Lâm Đồng quy mô hộ gia đình dựa trên vật liệu nano sắt

TS. Nguyễn Đình Trung ” Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm đồng thời asen và amoni ở Lâm Đồng quy mô hộ gia đình dựa trên vật liệu nano sắt” Quyết định nghiệm thu số 793/QĐ-ĐHĐL ngày 05/12/2017 FILE_20200506_153733_TS.Nguyễn Đình Trung-đã gộp.pdf

Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiếc xuất hoạt chất từ dây thường xuân trồng ở Đà Lạt (hedera helix L.Araliaceae) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ho và viêm đường hô hấp

FILE_20200506_095626_TS. Trịnh Thị Điệp-đã gộp.pdf TS.Trịnh Thị Điệp “Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiếc xuất hoạt chất từ dây thường xuân trồng ở Đà Lạt (hedera helix L.Araliaceae) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ho và viêm đường hô hấp” Quyết định nghiệm thu số 345/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018