THÔNG BÁO V/v triển khai kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

THÔNG BÁO V/v triển khai kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2020 – 2021 Thực hiện Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 01/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; Căn cứ Thông báo số 109/TB-ĐHĐL ngày 02/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt […]

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2020 – 2021 cho sinh viên các khóa Bậc Đại học – Hệ chính quy

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2020 – 2021 đã duyệt, Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2020 – 2021 như sau: I. Đối tượng và thời gian đăng ký học phần: Tất cả sinh viên bậc đại học các khóa […]

Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng – Hệ Chính quy – Đợt 09.2020

Căn cứ quyết định số 766/QĐ-ĐHĐL ngày 30/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy đợt tháng 09/2020. Trân trọng mời các sinh viên đã tốt nghiệp theo quyết định trên (Có danh sách kèm theo) nhận bằng tốt nghiệp. […]

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-ĐHĐL ngày 26/8/2015 của Trường Đại học Đà Lạt về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy; Căn cứ Thông báo số 726/TB-ĐHĐL ngày 28/9/2017 của Trường Đại học Đà Lạt về việc hướng dẫn […]