Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Lương Tuyết Mai – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lương Tuyết Mai – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS. Cao Thị Thu Hiền – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Cao Thị Thu Hiền – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Trần Thanh Lâm – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Thanh Lâm – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Thanh Tùng – Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tùng – Chuyên ngành Văn học Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan […]

Thông báo Đăng ký học phần học trước thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ và Kế hoạch triển khai mở các học phần học trước thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ

Trường Đại học Đà Lạt Thông báo đăng ký học phần học trước thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ, Kế hoạch triển khai mở các học phần học trước thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ kèm theo Danh mục các học phần học trước trình độ thạc sĩ, Danh mục ngành phù hợp […]