Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Luận án là công trình đầu tiên áp dụng các phương pháp và hướng tiếp cận theo chuyên ngành lịch sử để tiếp cận các vấn đề về biến đổi kinh tế, văn hóa và xã hội của người Raglai ở Ninh Thuận từ năm 1975 – 2015. Về cơ bản, đề tài luận án đã phác thảo được bức tranh văn hóa tộc người, bức tranh kinh tế, văn hóa xã hội của người Raglai.